انتقاد مدیر عامل سابق خودروسازی به صنعت خودرو

منوچهر منطقی مدیر عامل سابق ایران خودرو با اعلام اینکه اصولاً برای تولید یک تعریف خیلی واضح وجود دارد، گفت: تولید به معنی آن است که شما ۵۱ درصد ارزش افزوده و فناوری های کلیدی را در داخل کشور داشته باشید، اگر نداشته باشیم اسمش تولید نیست، سر هم بندی است.