کلاهبردان چگونه یک ملک را به چندین نفر می فروشند؟

در تمام کلاهبرداری ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه ها و مبایعه نامه ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین قربانی می فروشد.