او چهار دهه است که با ساختن فیلم و برنامه های تلویزیون توانسته است که نظر گروه های سنی مختلف را به برنامه هایش جلب کند.

در این میان هم برنامه و فیلم های او پیرامون شخصیت کلاه قرمزی، ایرج طهماسب را در ذهن مخاطبان ماندگار کرده است.

البته او پس از ساختن کلاه قرمزی سال ۹۷ اعلام کرد که دیگر این برنامه را نمی سازد. پس از آن هم برنامه مهمونی را برای شبکه نمایش خانگی ساخت.

او به تازگی و به شکل تلویحی پرده از علت متوقف شدن پروژه کلاه قرمزی برداشته است.

افشاگری ایرج طهماسب در مورد علت متوقف شدن کلاه قرمزی